Nostryfikacja dyplomu

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Zarządzenie nr 34/20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz „Procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, zmienionego zarządzeniem nr 80/19 z dnia 14 października 2019 roku

Zarządzenie nr 80/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz „Procedury przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie"

Dokumenty niezbędne do złożenia w Biurze Rektora (po uprzednim sprawdzeniu/weryfikacji przez właściwy Dziekanat):

  1. Wniosek w języku polskim
  2. Dyplom ukończenia studiów
  3. Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów
  4. Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba została przyjęta na studia
  5. Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza osobę przyjmującą. Dyplom musi uzyskać legalizację albo winien być opatrzony apostille.

Wszelkich informacji dot. nostryfikacji udzielają pracownicy dziekanatów:

» Wydział Lekarski
» Wydział Medyczny
» Wydział Farmaceutyczny
» Wydział Nauk o Zdrowiu