Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów

Student/doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta/doktoranta.

W sprawach dyscyplinarnych studentów/doktorantów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane spośród nauczycieli akademickich
i studentów/doktorantów uczelni, w trybie określonym w statucie.

Zawiadomienie o naruszeniu przez studenta/doktoranta przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynu niegodnego studenta/doktoranta można złożyć do Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Rektor po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez studenta/doktoranta przewinienia dyscyplinarnego może:

  1. skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów i doktorantów z poleceniem wszczęcia postępowania wyjaśniającego, który po zakończeniu postępowania wyjaśniającego umarza postępowanie lub kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie. Rzecznik dyscyplinarny może również złożyć wniosek do Rektora o wymierzenie kary upomnienia.
  2. za przewinienie mniejszej wagi rektor może wymierzyć studentowi karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu studenta lub jego obrońcy.

Zgodnie z art. 308 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023.742 z późn.zm.) Komisja Dyscyplinarna może wymierzyć karę:

  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. nagany z ostrzeżeniem,
  4. zawieszenia w określonych prawach studenta na okres do 1. roku,
  5. wydalenia z uczelni.

Dokumenty:

 

Biuro Obsługi Prorektora ds. Studenckich
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
e-mail: sprawy_studenckie@ump.edu.pl
tel.: 61-854-62-23, 61-854-60-72