Współpraca międzynarodowa

Programy międzynarodoweErasmus+

Uczelnie partnerskie

 AKADEMICKI I NAUKOWY POZNAŃ - edycja II połowa 2017r (wrzesień-grudzień 2017)

             Uprzejmie informuję, że Urząd Miasta Poznania ogłosił możliwość kolejnego składnia wniosków w ramach projektu „Akademicki i naukowy Poznań” - edycja II połowa 2017r (wrzesień-grudzień 2017).

W ramach tego projektu można ubiegać się o dofinansowanie wizyty wybitnych zagranicznych naukowców. Dofinansowanie dotyczy maksymalnie 75% całkowitych kosztów wizyty a wydatki mogą obejmować m. in. koszty hotelu, podróży, pobytu gościa. Warunkiem podpisania umowy z Urzędem Miasta jest organizacja wykładu otwartego wygłaszanego przez gościa wraz z  zabiegami promocyjnymi. Wykład koniecznie musi mieć charakter otwarty i darmowy  oraz być dostępny dla mieszkańców naszego miasta. Głównymi kryteriami przy ocenie wniosków są w dalszym ciągu ranga zaproszonego gościa oraz popularnonaukowy charakter wykładu otwartego, który sam w sobie może stanowić wydarzenie o potencjale promocyjnym miasta. Celem projektu nie jest dofinansowanie wizyt naukowców przyjeżdżających do Poznania w ramach konferencji organizowanych przez uczelnie.

            Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21.07.2017r. Wnioski zgłoszeniowe oraz informacje dotyczące wymogów formalnych dostępne są w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej (tel. 061 8546034 i tel. 061 8546036). Prosimy o równoczesne składanie wniosków drogą elektroniczną (mrolska@ump.edu.pl) i pocztą tradycyjną (wnioski  papierowe muszą być podpisane przez kierownika jednostki lub osobę go zastępującą).

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca międzynarodowa prowadzona jest na Uniwersytecie Medycznym od wielu lat.

W związku z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej szczególnie dużą rolę w pracach działu odgrywają programy europejskie. Od roku 2006 jesteśmy Lokalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Do obowiązków Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej należy:

1. Prowadzenie działań związanych z obsługą programów Unii Europejskiej (m. in. Programy Ramowe Unii Europejskiej, Erasmus)

- przybliżanie pracownikom naukowym problematyki programów europejskich, organizowanie szkoleń,
- pomoc w wypełnianiu wniosków,
- opracowywanie i administrowanie stroną internetową DWMiIE,
- obsługa administracyjna studentów wyjeżdzających i przyjeżdzających w ramach programu Erasmus.

2. Opracowywanie i przygotowywanie umów międzynarodowych.
3. Obsługa administracyjna działań podejmowanych przez Władze Uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej.

mgr Małgorzata Piórkowska
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl
tel.: 61 854-62-50
mgr Ewa Kaniewska
e-mail: ekaniew@ump.edu.pl
tel.: 61 854-60-35

4. Prowadzenie działań związanych z obsługą wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni:

- przyjmowanie wniosków wyjazdowych,
- dokonywanie rezerwacji i zakup biletów,
- dokonywanie przelewów bankowych (opłat rejestracyjnych, depozytów hotelowych),
- przygotowywanie diet na wyjazd zagraniczny,
- rozliczanie wyjazdów zagranicznych, 
- sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań.

5. Prowadzenie spraw związanych z przyjazdami i pobytem gości zagranicznych Uczelni.
6. Administracyjne prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem podyplomowym obcokrajowców.
7. Obsługa administracyjna studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu Erasmus.

mgr Anna Augustyniak
e-mail: augustyniak@ump.edu.pl
tel.: 61 854-62-23
mgr Magdalena Rolska 
e-mail: mrolska@ump.edu.pl
tel.: 61 854-60-34

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl