System jakości kształcenia

Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, stawiając sobie za cel strategiczny zapewnienie jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie, biorąc jednocześnie pod uwagę wytyczne określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz dynamicznie rozwijającą się współpracę międzynarodową, utworzył Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Celem Systemu jest zbudowanie kultury jakości, zbiorowej odpowiedzialności za kształcenie, wzorce zachowań i działań związanych z dbałością o jakość realizacji programów studiów.
Kultura jakości oraz procedury projakościowe stanowią system zarządzania jakością kształcenia.

Zewnętrznymi instytucjami działającymi na rzecz doskonalenia jakości kształcenia jest Polska Komisja Akredytacyjna oraz interesariusze branżowi, których ocena decyduje o randze jednostki prowadzącej kształcenie.

Zadania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia:


Organizacja Uczelnianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Nadzór nad USDiZJK:
prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka - Prorektor ds. Dydaktyki

Obsługa administracyjno-biurowa:
Biuro Obsługi Prorektor ds. Dydaktyki
mgr Beata Adamczak
tel. 61 854-75-38
uzdizjk@ump.edu.pl


Informacje podstawowe:


Skład Uczelnianego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia:


Wydziałowe Zespoły Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia:


Ważne dokumenty:


Ścieżka szybkiego kontaktu:


Priorytetowym zadaniem Systemu jest szczególna dbałość o najwyższą jakość kształcenia oraz nieustanna weryfikacja stosowanych na Uniwersytecie Medycznym procedur, związanych z doskonaleniem procesu dydaktycznego. Jego istotą zaś - zaangażowanie w rozwój jakości kształcenia na Uczelni i współpraca wszystkich zainteresowanych stron - uczestników tego procesu.

Dlatego też serdecznie zapraszamy pracowników Uniwersytetu Medycznego, studentów, doktorantów i słuchaczy, a także przedstawicieli środowisk branżowych do skorzystania ze „ścieżki szybkiego kontaktu”, dzięki której na Państwa uwagi, spostrzeżenia oraz propozycje - dotyczące procedur związanych z zapewnieniem jakości kształcenia i jej doskonaleniem, będziemy mogli odpowiadać na bieżąco.

Kontakt: uzdizjk@ump.edu.pl

 

 

Regulacje prawne: