Podmioty lecznicze UMP

  Podmioty lecznicze UMP:
Pełnomocnicy Rektora:
1. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego dr hab. Przemysław Mitkowski
2. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego prof. dr hab. Marek Ruchała
3. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz
4. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
5. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera dr hab. Jarosław Szydłowski
6. Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego  
7. Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej dr hab. Agata Czajka-Jakubowska

ZAKRES PRAC DZIAŁU NADZORU I WSPÓŁPRACY ZE SZPITALAMI KLINICZNYMI
 1. opracowuje i przygotowuje plany kontroli, wspólnie z kierownikiem Sekcji Kontroli,
 2. sporządza zbiorcze zestawienia w zakresie ewidencji z przeprowadzonych kontroli na potrzeby komórek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych,
 3. przygotowuje, wspólnie z Sekcją Kontroli, informacje z kontroli do Ministerstwa Zdrowia,
 4. prowadzi sprawy związane z nadzorem i aktualizacją statutów podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 5. prowadzi sprawy związane z zatwierdzeniem i aktualizacją planów finansowych podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 6. przygotowuje zbiorcze zestawienia w zakresie gospodarki finansowej - zobowiązania, należności, wynagrodzenia nadzorowanych podmiotów, zarówno na potrzeby Uczelni, jak również zewnętrznych jednostek, w tym Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Wielkopolskiego, Głównego Urzędu Statystycznego,
 7. przygotowuje wraz z Kwesturą analizy finansowe podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 8. przygotowuje kwartalne, miesięczne sprawozdania, m.in. o przychodach, kosztach
  i wyniku finansowym podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 9. przygotowuje analizę rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 10. prowadzi sprawy związane z dotacjami na zakupy inwestycyjne oraz z planowaniem budżetów przez podmioty lecznicze, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 11. prowadzi sprawy dotyczące umów zawartych pomiędzy Uczelnią a podmiotami leczniczymi, w zakresie udostępnienia jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 12. prowadzi sprawy dotyczące powołania, funkcjonowania, organizacji oraz odwoływania rad społecznych podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 13. prowadzi sprawy dotyczące rad klinicystów działających w podmiotach leczniczych,
  dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 14. prowadzi sprawy związane ze skargami i wnioskami w odniesieniu do podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego oraz sprawozdawczość w powyższym zakresie,
 15. prowadzi obsługę komisji powoływanych przez Senat i Władze Uczelni w zakresie dotyczącym podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego.
SEKCJA KONTROLI
 1. Dokonuje kontroli i oceny jednostek, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego, w szczególności w zakresie:
  a) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  b) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
  c) gospodarki finansowej.

» Szczegółowy harmonogram sprawozdawczości obowiązujący w 2020 roku SP-ZOZy, dla których Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest podmiotem tworzącym.

Kontakt

Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi
Collegium Maius, pok. 2 i 3
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-62-69
fax.: 61 854-60-19
e-mail: dnw@ump.edu.pl

Kierownik
mgr Joanna Krolek-Dziekańska

tel.: 61 854-62-69
e-mail: jkrolek@ump.edu.pl

mgr Agnieszka Krawczyk
tel.: 61 854-62-71

mgr Renata Godoń
tel.: 61 854-62-73

Zastępca Kierownika Działu,
Kierownik Sekcji Kontroli
mgr Mirosława Marciniak-Borowiak

tel.: 61 854-62-74
e-mail: mirmarci@ump.edu.pl

mgr Renata Polcyn
tel.: 61 854-62-71

mgr Anna Rucka
tel.: 854-60-72

mgr Wiktor Wachowiak
tel.: 61 854-62-72