Informacje dla studentów spoza UMP

• Zasady realizacji Programu PoMost dla studentów spoza UMP:


Organizacja roku akademickiego 2023/2024 na UMP:


Katalog przedmiotów nieobjętych „Programem PoMost”:

Zgodnie z § 2 porozumienia programu PoMost, decyzją Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego z programu zostały wyłączone zajęcia kliniczne oraz zajęcia prowadzone na bazie klinicznej.


Programy studiów na UMP:


Kontakty do jednostek, w których można uzyskać sylabusy: