< Cofnij

16 milionów na inwestycje

Z  satysfakcją informujemy, że w dniu 10 lutego JM Rektor prof. Andrzej Tykarski podpisał z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem umowę o dofinansowanie  inwestycji Collegium Humanum - Centrum Badań Nad Człowiekiem. Podczas spotkania podpisano także umowę na projekt Zdrowe Oczy. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM reprezentował dyrektor dr hab. Szczepan Cofta. Oba projekty uzyskały łączne dofinansowanie z Unii Europejskiej na poziomie 16 milionów złotych.

Unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+ (WRPO 2014+) przeznaczone zostanie na realizację projektu pn. „Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1: „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.1: „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”. W ramach projektu zostanie utworzony nowy ośrodek badawczo-rozwojowy, skupiony wokół nauk podstawowych w medycynie. Budynek będzie posiadał cztery kondygnacje (w tym jedna podziemna i trzy nadziemne). Obiekt  o powierzchni 3.335,41 m2 stanie się nową siedzibą dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, Zakładu Medycyny Środowiskowej, Zakładu Immunologii oraz Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej. Projekt obejmuje także zakup nowoczesnej aparatury badawczej. Powstanie tam także część dydaktyczna.

Collegium Humanum - wizualizacja

Połączenie sił jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  pozwoli na realizację przedsięwzięcia zmierzającego między innymi do poszukiwania odpowiedzi na to, jakie czynniki występujące we współczesnym świecie oddziałują negatywnie na człowieka oraz w jaki sposób im przeciwdziałać lub minimalizować ich skutki. W ramach projektu realizowane będą także badania nad metodami immunologii nowotworów, bakteriami lekoodpornymi czy też nowoczesną i wydajną diagnostyką chorób opartą o techniki obrazowania i nowatorskie techniki detekcji.

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest z kolei beneficjentem projektu pn. „Zdrowe oczy - rewitalizacja usług społecznych na terenie miasta Poznania poprzez rozbudowę obiektu szpitalnego przy ul. Szamarzewskiego o oddział okulistyki wraz z blokiem operacyjnym i poradniami okulistycznymi”.

Klinika Okulistyki

16 milionów na inwestycje

16 milionów na inwestycje

16 milionów na inwestycje

16 milionów na inwestycje

16 milionów na inwestycje