< Cofnij

Collegium Humanum z generalnym wykonawcą

Zakończyliśmy wybór generalnego wykonawcy odpowiedzialnego za budowę nowej inwestycji realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1: „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.1: „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego generalnym wykonawcą została firma BUDOPOL. Podpisy na umowie w dniu 10 lutego 2021 r. złożyli JM Rektor prof. Andrzej Tykarski i Prezes Zarządu firmy BUDOPOL Łukasz Kawczyński. Prace budowlane ruszą już w ciągu miesiąca.

Collegium Humanum z generalnym wykonawcą

Collegium Humanum z generalnym wykonawcą

Collegium Humanum z generalnym wykonawcą

Collegium Humanum z generalnym wykonawcą