< Cofnij

Journal of Medical Science w bazie Web of Science

Logo JMS

Nasze uczelniane czasopismo Journal of Medical Science - JMS (dawniej Nowiny Lekarskie) przeszło pozytywnie trzy etapy oceny (Quality Criteria) i zostało włączone do bazy Web of Science.

Pozostał jeszcze ostatni etap (Impact Assessment), tym samym oczekujemy na przyznanie IF. Ocenie podlegają trzy parametry mierzalne (ilościowe): cytowania artykułów, autorów i Członków Redakcji czasopisma oraz jeden mający charakter jakościowy – znaczenie treści (Content Significance).

Cytowalność JMS (odpowiednik hipotetycznego IF) systematycznie wzrasta i wynosi odpowiednio za rok 2021 – 0.515, 2022 – 0.859, 2023 – 1.203. To co możemy wspólnie zrobić, to przede wszystkim cytować prace z JMS w swoich publikacjach z IF.

Serdecznie dziękuję Wszystkim wspierającym działania na rzecz rozwoju JMS.

Redaktor Naczelny JMS - Jarosław Walkowiak