< Cofnij

Trwa nabór do II edycji projektu "MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"

Projekt „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” zakłada organizację, w okresie od stycznia 2017 r. do października 2018 r., szkoleń, warsztatów, zadań praktycznych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych dla 266 studentów, którzy w momencie ubiegania się o przystąpienie do projektu posiadają status studenta trybu stacjonarnego V bądź VI roku kierunku lekarskiego lub studenta I lub II roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kierownikiem projektu jest Pan Prof. dr hab. Michał Musielak.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w nieprzekraczalnym terminie od 25.09.2017 r. od godz. 9:00 do 10.10.2017 r. do godz. 12.00 w Biurze Projektu, tj. Sekretariat Katedry Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79 pok. 508.

Godziny pracy Biura Projektu: poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00.

Aby przystąpić do procesu rekrutacyjnego należy dostarczyć niżej wymienione dokumenty:

  1. Formularz osobowy
  2. Oświadczenie uczestnika projektu
  3. Zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów uzyskanej w roku akademickim 2016/2017 (karta egzaminacyjna pobrana z systemu WISUS lub zaświadczenie z dziekanatu)
  4. Zaświadczenie o działalności na rzecz Uczelni (Samorząd Studencki, Koła Naukowe - zaświadczenie z STN)
  5. Certyfikaty i zaświadczenia o udziale w konferencjach (zarówno uczestnictwo bierne jak i czynne)
  6. Orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy
  7. Potwierdzenie przyjęcia dokumentów - 2 szt.

Opcjonalnie:

  1. List intencyjny, w którym opiszesz swoje doświadczenie, dodatkową działalność naukową, społeczną. List intencyjny będzie brany pod uwagę w przypadku, gdy studenci biorący udział w rekrutacji, w toku postępowania rekrutacyjnego, uzyskają taką samą liczbę punktów.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie: https://drive.google.com/drive/folders/0B13iwvAK_UiWVWI3MmVCNF8xWmM

Zachęcamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Więcej informacji oraz aktualności można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/mediplusump/?fref=ts

plakat