< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego nr 2021/42/E/HS1/00106 pt.: Kwantytatywna fenomenologia zaburzeń temporalności, dr. hab. Marcin Moskalewicz, prof. UMP, ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Oferujemy kształcenie w Szkole Doktorskiej w języku angielskim we współpracy z promotorem zagranicznym (Prof. Giovanni Stanghellini, Uniwersytet w Chieti), pracę w międzynarodowym zespole badawczym oraz w Pracowni Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych UMP.

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: październik 2022.

Opis projektu dostępny jest na stronie NCN pod linkiem:
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=531058

Stypendium: 48 m-cy 

1) ok. 4317 zł netto//m-c przez pierwsze 24 m-ce (do oceny śródokresowej)
2) ok. 3947 zł netto//m-c przez kolejne 24 m-ce (po ocenie śródokresowej)

Uczelnia zapewnia możliwość aplikowania o dodatkowe środki na badania ze środków uczelnianych i pozauczelnianych.

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:

- wykształcenie wyższe (magister) filozofii, psychologii, kognitywistki, medycyny bądź dyscyplin pokrewnych;
- zainteresowanie tematyką zdrowia psychicznego i doświadczenia pierwszoosobowego w chorobie;
- znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie C1;

Preferowane dodatkowe umiejętności:

-znajomość zagadnień z zakresu fenomenologii, psychologii klinicznej, psychiatrii;
-mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych;

Opis zadań:

- implementacja strukturyzowanego wywiadu fenomenologicznego Transdiagnostic Assessment of Temporal Experience (zob. Stanghellini, G. et al. Transdiagnostic assessment of temporal experience (TATE) a tool for assessing abnormal time experiences. Phenom Cogn Sci 21, 73–95 (2022). https://doi.org/10.1007/s11097-021-09795-2)
- przeprowadzenie wywiadów w grupie ok. 200 pacjentów z zaburzeniami osobowości typu Borderline, uzależnieniami, zaburzeniami afektywnymi oraz ze spektrum autyzmu
- przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej w oparciu o cykl publikacji w j. angielskim w ramach szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (w dziedzinie nauk medycznych i o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu).

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

  1. CV z uwzględnieniem informacji o przebiegu edukacji/zatrudnienia, ewentualnych osiągnięciach wynikających z prowadzenia badań, stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych, konferencjach, etc.
  2. list motywacyjny
  3. informację o dorobku naukowym kandydata, w tym publikacjach 
  4. opinię opiekuna naukowego oraz dane kontaktowe do dwóch osób mogących udzielić rekomendacji,
  5. kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10  (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż do 30.10.2022 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą. Dokumenty należy przesłać na adres  kordel@ump.edu.pl do dnia 31.07.2022 r. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: do 31.08.2022 r.

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu, dr hab. Marcin Moskalewicz, prof. UMP, moskal@ump.edu.pl, tel. 618452770

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.