< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego nr 2021/43/D/NZ5/02295 pt.: "Regulacja epigenetyczna odpowiedzi komórkowej zależnej od receptora estrogenowego beta w raku jelita grubego", dr Agnieszka Rawłuszko-Wieczorek, ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Szczegóły ogłoszenia:
Nazwa jednostki: Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Liczba stanowisk: 1
Typ konkursu NCN: SONATA - NZ
Termin składania ofert: 15.07.2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.08.2022
Forma składania ofert: poczta elektroniczna
Warunki zatrudnienia: Stypendium NCN (zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki)

Okres wypłacania stypendium: 33 m-ce z możliwością przedłużenia do 36 m-cy (w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu)

Wysokość stypendium: 5000,00 zł brutto brutto brutto/m-c (około 4300,00 zł netto w I i II roku kształcenia w Szkole Doktorskiej i około 3900,00 zł netto w III roku kształcenia w Szkole Doktorskiej)

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: październik 2022

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:
- ukończone studia magisterskie z zakresu na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewne
- doświadczenie w technikach biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA; Western blot; qPCR; szczególnie związanych z projektowaniem i klonowaniem plazmidów, transfekcją komórkową, shRNA, CRISPR, hodowlą komórkową)
- znajomość podstawowych technik bioinformatycznych
- Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
- mile widziany dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym w czasopismach z listy JCR
-samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:
• planowanie i realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem projektu,
• planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biochemii, biologii molekularnej, obrazowania mikroskopowego, cytometrii
• analiza i interpretacja uzyskiwanych danych,
• prezentowanie wyników na seminariach Zakładowych oraz na szerszym forum naukowym, w tym na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
• przygotowywanie publikacji naukowych.

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:
- szczegółowe CV (prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).
- kopia dyplomu ukończenia studiów,
- lista ewentualnych publikacji z dorobku Kandydata,
- lista ewentualnych osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych,
- informacje o ewentualnych stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą,
- informacje o warsztatach i szkoleniach naukowych oraz udziale w projektach badawczych,
- co najmniej dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe do co najmniej dwóch osób, które mogą dostarczyć referencje.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Dokumenty należy przesłać do kierownika projektu: arawluszko@ump.edu.pl do dnia 15.07.2022 r
Informujemy, że pracodawca skontaktuje się z wybranymi kandydatami po zakończeniu procesu aplikacyjnego. Rekrutacja obejmuje ocenę aplikacji elektronicznej Kandydatów pod kątem wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu oraz ocenę rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej droga mailową (możliwość formy zdalnej).
Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Klauzula Informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl
  3. Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 01.12.2022.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.