< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego pt.: "Przeciwnowotworowy potencjał porfiryny TMPyP4 w fotodynamicznej terapii raka piersi oraz ocena bezpieczeństwa zastosowania" (Anticancer potential of TMPyP4 porphyrin in breast cancer photodynamic therapy and evaluation of the treatment safety), prof. dr hab. Błażej Rubiś, ogłasza nabór na stanowisko stypendysty-doktoranta.

Stypendium: 39 miesięcy z możliwością przedłużenia do 48 miesięcy, 5000,00 PLN brutto brutto/m-c

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 października 2024 r.

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:

Kandydat, który nie uzyska wymaganej punktacji, nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania rekrutacyjnego - rozmowy rekrutacyjnej.

Kandydat musi ponadto spełniać warunki przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dostępne na stronie: https://szkoladoktorska.ump.edu.pl/rekrutacja-szkola-doktorska

Opis zadań:

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10  (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2024 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą. Dokumenty należy przesłać na adres blazejr@ump.edu.pl do dnia 26.06.2024 r. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: do 27.06.2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod powyższym mailem.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.