< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego NCN Sonata Bis nr 2021/42/E/HS1/00106 pt.: Kwantytatywna fenomenologia zaburzeń temporalności, dr hab. Marcin Moskalewicz, prof. UMP, ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant.

Stypendium: 12 m-cy

1) ok 2500 zł netto//m-c

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: październik 2022.

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:

- student studiów doktoranckich lub uczestnik szkoły doktorskiej w dyscyplinie filozofia z aktualnym statusem doktoranta;
- ukończone studia magisterskie w dyscyplinie filozofia;
- znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub równoważnym;
- znajomość zagadnień z zakresu fenomenologii psychiatrii;
- zainteresowanie tematyką filozofii zdrowia psychicznego, a zwłaszcza zaburzeń ze spektrum autyzmu;
- doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych potwierdzone co najmniej jedną publikacją w czasopiśmie z listy MEiN 

Opis zadań:

- badania literaturowe dotyczące istoty temporalnej zaburzeń ze spektrum autyzmu
- gromadzenie i analiza danych fenomenologicznych dot. pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- przygotowanie publikacji naukowej w języku angielskim

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

  1. CV z uwzględnieniem informacji o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięciach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych
  2. list motywacyjny.
  3. informację o dorobku naukowym kandydata, w tym publikacjach w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych.
  4. kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10  (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż do 30.10.2022 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą. Dokumenty należy przesłać na adres  kordel@ump.edu.pl do dnia 05.06.2022 r. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: do 15.06.2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61-845-27-70 lub powyższym mailem.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.