< Cofnij

Rekrutacja do projektu MEDI+

Medi +

Rekrutacja do projektu "MEDI+ Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" właśnie się rozpoczęła.

Projekt „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” zakłada organizację, w okresie od stycznia 2017 r. do października 2018 r., szkoleń, warsztatów, zadań praktycznych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych dla 266 studentów, którzy w momencie ubiegania się o przystąpienie do projektu posiadają status studenta trybu stacjonarnego IV lub V, bądź V lub VI roku kierunku lekarskiego, w zależności od programu studiów; lub studenta I lub II roku studiów uzupełniających magisterskich trybu stacjonarnego na kierunku: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kierownikiem projektu jest Pan Prof. dr hab. Michał Musielak.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w nieprzekraczalnym terminie od 17.01.2017r. od godz. 12:00 do 20.01.2017r. do godz. 12.00 w Biurze Projektu, tj. Sekretariat Katedry Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79 pok. 508.

Godziny pracy Biura Projektu:
wtorek: 12.00-15.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 9.00-15.00
piątek: 8.00-12.00

Aby przystąpić do procesu rekrutacyjnego należy dostarczyć n/w dokumenty:
1. Formularz osobowy
2. Oświadczenie uczestnika projektu
3. Zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów uzyskanej w roku akademickim 2015/2016 (karta egzaminacyjna pobrana z systemu WISUS lub zaświadczenie z dziekanatu)
4. Zaświadczenie o działalności na rzecz Uczelni (Samorząd Studencki, Koła Naukowe - zaświadczenie z STN)
5. Certyfikaty i zaświadczenia o udziale w konferencjach (zarówno uczestnictwo bierne jak i czynne)
6. Orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy
7.  Potwierdzenie przyjęcia dokumentów - 2 szt.

Opcjonalnie:
8. List intencyjny, w którym opiszesz swoje doświadczenie, dodatkową działalność naukową, społeczną. List intencyjny będzie brany pod uwagę w przypadku gdy studenci biorący udział w rekrutacji, w toku postępowania rekrutacyjnego, uzyskają taką samą liczbę punktów.

» Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zachęcamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Więcej informacji oraz aktualności można znaleźć na stronie: www.facebook.com/mediplusump