Umowy

» Umowa o dzieło
» Oświadczenie dla wykonawcy umowy o dzieło spoza UMP, doktorantów (obowiązuje od 01.01.2021 r.)
» Umowa zlecenie z PPK dla osób spoza UMP
» Komunikat dla osób fizycznych wykonujących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne dotyczący nowelizacji „Polskiego Ładu”
» Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - informacje i formularze
   - Informacja o PPK
   - Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
   - Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (wiek 55-70)
   - Deklaracja obniżonej wpłaty do PPK
   - Deklaracja dodatkowych wpłat do PPK
   - Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK
» Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
» Oświadczenie o niewykonaniu umowy zlecenia
» Formularz zgłoszeniowy do ZUS z tytułu umowy zlecenie dla zleceniobiorcy spoza uczelni, doktorantów oraz uczestników Szkoły Doktorskiej 2022/2023
» Formularz zgłoszeniowy do ZUS z tytułu umowy zlecenie dla zleceniobiorcy spoza uczelni, doktorantów oraz uczestników Szkoły Doktorskiej 2023/2024
» Rachunek wraz z zestawieniem godzin (prosimy wydrukować 1 egzemplarz)
» Dobre praktyki stosowania przepisów o ochronie danych osobowych RODO
» Umowa zlecenie na realizację praktyk studenckich
» Instrukcja pobierania prawidłowego numeru źródła finansowania z systemu SEMAFOR
Uwaga!
  1. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2016 r. 1265 z dnia 17 sierpnia 2016r), istnieje konieczność rozliczania umowy comiesięcznie, za każdy miesiąc kalendarzowy obowiązywania umowy, w oparciu o prawidłowo wystawiony rachunek wraz z zestawieniem liczby godzin. W przypadku niewykonania przez Zleceniobiorcę umowy w danym miesiącu kalendarzowym, jest on zobowiązany złożyć oświadczenie potwierdzające ten fakt.
  2. W odniesieniu do umów o dzieło nie ma możliwości miesięcznych wypłat wynagrodzenia, tylko jednorazowo  po zakończeniu  umowy.