Zapytania ofertowe

04/07/2019

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Partnera w projekcie konkursowym

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Partnera w projekcie konkursowym w ramach Działania 5.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Wiedza Edukacja Rozwój - Konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19.

Archiwum