Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób mogę zarejestrować się na studia?
Rejestracja kandydatów odbywa się elektronicznie poprzez system rekrutacyjny.
Gdzie znajdę informacje o terminach składania dokumentów, egzaminów wstępnych, ogłaszania list rankingowych oraz list przyjętych na studia?
Informacje na temat terminów rekrutacyjnych znajdują się w zakładce „Terminy”.
Ile wynosi opłata rekrutacyjna? Czy każdy kierunek muszę opłacać osobno?
Informacje na temat wysokości opłat rekrutacyjnych znajdują się w zakładce „Opłaty”. Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie na dwa lub więcej kierunków studiów to powinien wnieść opłatę za każdy z nich na oddzielny numer subkonta bankowego.
Jakie dokumenty powinienem dostarczyć do Działu Rekrutacji?
Lista dokumentów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji znajduje się w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”. Należy je dostarczyć w białej wiązanej teczce spełniającej wymogi przedstawione w zakładce „Wzór opisu teczki”.
Czy dokumenty powinienem złożyć osobiście czy może proces w całości prowadzony jest on-line?
Rejestracja kandydatów odbywa się elektronicznie poprzez system rekrutacyjny. Dokumenty należy jednak dostarczyć osobiście bądź przez wyznaczonego pełnomocnika.
Co się stanie jeżeli nie dostarczę dokumentów w wyznaczonym terminie?
Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia kształcenia i powoduje skreślenie kandydata z list rankingowych lub nieumieszczenie kandydata na liście uzupełniającej i wyeliminowanie z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Gdzie mogę uzyskać skierowanie na badania lekarskie?
Skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy można otrzymać w Dziale Rekrutacji. Na prośbę kandydata wysyłamy skierowania za pośrednictwem poczty.
Ile punktów należało zdobyć w ubiegłym roku, aby dostać się na dany kierunek studiów?
Informacje dotyczące minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia w ubiegłorocznej rekrutacji znajdują się w zakładce „Progi punktowe”.
Jak rozumieć zapis dotyczący wysokości progu punktowego: „159 + biologia 77 i matematyka 96”?
W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie takiej samej liczby punktów jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia według listy rankingowej zgodnie z limitem, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym będzie wynik z egzaminu z biologii, zdawanego na poziomie rozszerzonym względnie przeliczony z wyniku egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym, a następnie wynik egzaminu z matematyki zdawany na poziomie podstawowym.
W jaki sposób przeliczane są punkty ze starej matury, nowej matury, matury europejskiej (EB) i matury międzynarodowej (IB)?
Szczegółowe kryteria przeliczania wyników poszczególnych rodzajów matur znajdują się w zakładce „Przeliczniki”.
Jakie wymogi powinno spełniać zdjęcie, które należy dołączyć w systemie rekrutacyjnym? Należy dodać je w momencie rejestracji kandydata czy jednak mogę przesłać je później?
Zdjęcie należy dodać w momencie dokonywania rejestracji elektronicznej. Szczegółowe wymagania dotyczące zdjęcia znajdują się w systemie rekrutacyjnym w zakładce „Wymagania dotyczące zdjęcia”.
Czy w trakcie dokonywania rejestracji system poinformuje mnie, że wszystkie procesy przebiegły pomyślnie (np. czy przelew został już zaksięgowany)?
System nie wysyła informacji zwrotnych i należy samodzielnie pilnować wszystkich terminów. Wszystkie niezbędne informacje kandydat znajdzie w systemie rekrutacyjnym w panelu kandydata.
W jaki sposób poznam swoje wyniki rekrutacji?
Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego pojawi się automatycznie w indywidualnym panelu kandydata. Każda osoba starająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do samodzielnego sprawdzenia informacji w systemie rekrutacyjnym.
Jeżeli nie dostałem się na studia stacjonarne to mogę ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne?
Tak, ponieważ rekrutacja na studia niestacjonarne jest odrębną rekrutacją.
Jeżeli mój wynik z matury jest niewystarczający, aby zostać przyjętym na studia, ale po złożeniu odwołania do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskam dodatkowe punkty to mogę to Państwu zgłosić? W jakiej formie należy poinformować Dział Rekrutacji o zmianie wyników matury?
Można to zgłosić osobiście lub elektronicznie. Należy jednocześnie przedłożyć dokument potwierdzający przyznanie dodatkowych punktów.
Jeżeli studiuję ten sam kierunek na innej uczelni to mogę wziąć udział w rekrutacji na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu?
Nie. Na dany kierunek studiów nie może być przyjęta osoba, która już jest studentem tego samego kierunku studiów na innej uczelni.
Czy uczelnia prowadzi kurs, który pomoże mi przygotować się do matury z biologii i chemii?
Tak. Informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Kursy przygotowujące do matury z biologii i chemii”.
Czy uczelnia prowadzi kurs, który pomoże mi przygotować się do Olimpiady Biologicznej?
Tak. Informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Kurs przygotowawczy do centralnego etapu Olimpiady Biologicznej”.
Jeżeli jestem tegorocznym finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej to mam wolny wstęp na wybrany kierunek studiów?
Szczegółowe informacje na temat przyjęcia na studia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych znajdują się w zakładce „Olimpijczycy”.
Jakie warunki muszę spełnić, aby uzyskać miejsce w domu studenckim?
Każdy student ma prawo otrzymać miejsce w akademiku. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę w procesie przyznawania miejsc w domach studenckich są: dochód netto przypadający na członka rodziny studenta, odległość od miejsca zamieszkania, liczba uczącego się rodzeństwa poza miejscem zameldowania. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania miejsc w domach studenckich znajdują się na stronie Centrum Obsługi Domów Studenckich.
Co będę potrzebować na I roku kierunku lekarskiego? Jak wyglądają zajęcia i gdzie się odbywają?
Odpowiedzi na nurtujące Was pytania związane z warunkami studiowania na Uniwesytecie Medycznym w Poznaniu znajdziecie na stronie Peer Support: http://peersupport.ifmsa.pl/poznan przygotowanej przez naszych studentów.

 

Zobacz także