< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi opiniowania scenariusza do filmu instruktażowego z zakresu pomiarów parametrów życiowych i glukozy oraz konsultacja na etapie realizacji i ewentualnej korekty filmu

Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi dotyczącej opiniowania scenariusza do filmu instruktażowego z zakresu pomiarów parametrów życiowych i glukozy oraz konsultacja na etapie realizacji i ewentualnej korekty filmu.

Ze względu na korektę treści zapytania ofertowego termin składania ofert został wydłużony z 16.08.2022r. na 18.08.2022r.

Zmieniono zapisy zapytania ofertowego w punkcie III. Przedmiot zamówienia oraz IV. Terminy.

» Zapytanie ofertowe
» Załącznik nr 2 - Formularz oferty
» Załącznik nr 3 - Projekt umowy*
» Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku powiązania osobowo-kapitałowym
» Załącznik nr 7 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z inwazją na Ukrainę