Komunikaty

15/05/2020

Otwarty nabór partnera do projektu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia...

11/05/2020

Kampania informacyjno-edukacyjna “Udar - liczy się każda minuta!”

W czasach pandemii z jeszcze większą uwagą należy koncentrować się na chorobach o zasięgu populacyjnym i zagrażających sprawności i życiu.

28/04/2020

Przedłużony nabór na partnera do projektu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego polegającego na realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

23/04/2020

Nabór na stanowisko magistranta

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór na stanowicko magistranta.

Archiwum